Regulamin siłowni zewnętrznej plenerowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
05.2018

 1. Siłownia zewnętrzna jest terenem publicznym zarządzanym przez GOSiR Izabelin, służącym poprawie kondycji fizycznej.
 2. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń́ siłowni ma obowiązek zapoznać́ się̨ z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń́, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
 5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń́ tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych uszkodzeniach urządzeń́ w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.
 7. Zabrania się̨ wnoszenia na teren siłowni alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań́ szklanych czy innych przedmiotów, które mogą̨ stanowić́ zagrożenie dla użytkowników.
 8. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków.
 9. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
 10. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
 11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do GOSiR Izabelin, tel. (22) 753 68 29.

 

TELEFONY ALARMOWE:

 • POLICJA 997
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • OGÓLNY pomoc 112