Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych, w związku z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez GOSiR Izabelin.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2018

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych w związku z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez GOSiR Izabelin.

 

 

……..………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika
………………….………..
Rodzaj zajęć


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych,
w związku z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez GOSiR Izabelin.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin z siedzibą w Laskach, 05-080 Izabelin C, ul. Wieczorka 50.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gosir.izabelin.pl
3. Dane osobowe uczestników zajęć przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia tych zajęć.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika zajęć mogą być opublikowane na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych w celu promocji GOSiR Izabelin.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie może mieć wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOSiR Izabelin Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO uczestnik zajęć organizowanych przez GOSiR, pełnoletni a w przypadku niepełnoletniego (rodzice/prawny opiekun) wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez GOSiR Izabelin z siedzibą w Laskach ul. Wieczorka 50 danych osobowych w celu realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych. Podanie danych osobowych osoby niepełnoletniej ma charakter dobrowolny, przy czym nie podanie tych danych uniemożliwia udział w tych zajęciach. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

b) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, głosu, w dowolnym formacie i we wszystkich rodzajach mediów, przez GOSiR Izabelin z siedzibą w Laskach ul. Wieczorka 50 lub podmioty upoważnione przez GOSiR Izabelin do promowania zajęć oraz działań związanych z realizacją zadań statutowych GOSiR (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) (Dz.U. z 2018.1191 tj. z dnia 2018.06.21).

 

……………………………..…………………..…….…………….
Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOSiR Izabelin
Data utworzenia:2018-11-07
Data publikacji:2018-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Bronisława Bieńkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Bronisława Bieńkowska
Liczba odwiedzin:1069