Jesteś tutaj: Start / Ochrona Danych

Ochrona Danych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelinie informuje, że:

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119,s. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, jest Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin z siedzibą w Laskach, 05-080 Izabelin C, ul. Wieczorka 50.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – email. iod@gosir.izabelin.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa, realizacji umów z kontrahentami Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin, a w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w tej zgodzie i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą do czasu realizacji celów, o których mowa w pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • a w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Administrator Danych Osobowych
Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji
i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelinie
Data utworzenia:2018-08-02
Data publikacji:2018-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Bronisława Bieńkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Bronisława Bieńkowska
Liczba odwiedzin:1946